ST-ohjeet ovat säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita, joissa kuvataan käytännön menettelyt, joilla säteilylaissa ja -asetuksessa säädetty turvallisuustaso saavutetaan.

Säteilylainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan EU:n säteilyturvallisuutta koskevan direktiivin (BSS-direktiivi) toimeenpanemiseksi ja tässä yhteydessä ST-ohjeissa olleet vaatimukset siirretään laki- ja asetustasolle sekä STUKin määräyksiin. Uusi säteilylaki ja -asetus tulevat voimaan 2018 eikä ST-ohjeita enää uusita.

Säteilylain, -asetuksen ja STUKin määräysten valmistuttua mietitään tarkemmin sitä, millaisia käytännön ohjeita näiden lisäksi tarvitaan. ST-ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niissä kuvattuja hyviä käytäntöjä voidaan edelleen soveltaa.