STUK antaa sitovia määräyksiä ydinenergialaissa säädettyjen ydinlaitosten yleisten turvallisuustavoitteiden teknisluontoisista yksityiskohdista. STUKin ydinlaitosten turvallisuutta koskevat viisi määräystä astuivat voimaan 1.1.2016. Siihen asti nämä säännökset oli annettu valtioneuvoston asetuksina.

Ydinenergialain 1.1.2018 voimaantulleella muutoksella toimeenpantiin ydinturvallisuusdirektiivin täydennys ja täydennettiin ydinjätedirektiivin toimeenpanoa. Samalla ydinenergialakia selkeytettiin kansallisten lainsäädäntöön liittyvien muutostarpeiden johdosta ja lisättiin käytöstäpoistolupa ydinlaitosten uudeksi lupavaiheeksi. Säteilylainsäädäntö uudistettin kokonaisuudessaan EU:n säteilyturvallisuutta koskevan direktiivin (BSS) toimeenpanemiseksi. Ydinenergian käyttöä koskevat BSS-direktiivin vaatimukset tulivat voimaan säteilylain liitelakina joulukuun 15 päivänä 2018.

STUK päivitti ydinvoimalaitosten turvallisuutta, ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevat määräyksensä vastaamaan ydinenergialain ja säteilylain muutoksia, ja ne tulivat voimaan 15.12.2018. Ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevan määräyksen päivitys valmistui 29.12.2020. Uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuutta koskeva määräys vuodelta 2016 on toistaiseksi päätetty jättää päivittämättä.

STUKin ydinturvallisuusmääräykset

  • Y/1/2018 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
  • Y/2/2023 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
  • Y/3/2020 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
  • Y/4/2018 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
  • Y/5/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta