STUK antaa sitovia määräyksiä ydinenergialaissa säädettyjen ydinlaitosten yleisten turvallisuustavoitteiden teknisluontoisista yksityiskohdista. STUKin ydinlaitosten turvallisuutta koskevat viisi määräystä astuivat voimaan 1.1.2016. Siihen asti nämä säännökset oli annettu valtioneuvoston asetuksina.

Ydinenergialain 1.1.2018 voimaantulleella muutoksella (905/2017) toimeenpantiin ydinturvallisuusdirektiivin täydennys ja täydennettiin ydinjätedirektiivin toimeenpanoa komission lisäkysymysten johdosta. Samalla ydinenergialakia selkeytettiin kansallisten lainsäädäntöön liittyvien muutostarpeiden johdosta ja lisättiin käytöstäpoistolupa ydinlaitosten uudeksi lupavaiheeksi.

Säteilylainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan EU:n säteilyturvallisuutta koskevan direktiivin (BSS-direktiivi) toimeenpanemiseksi. Ydinenergian käyttöä koskevat BSS-direktiivin vaatimukset tulevat voimaan säteilylain liitelakina. STUK päivittää ydinenergialain nojalla annettavat STUKin määräykset ja YVL-ohjeet vastaamaan ydinenergialain ja säteilylain muutoksia.

STUKin ydinturvallisuusmääräykset